ALGEMENE VOORWAARDEN N!SO SPAARKAART

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanvraag, de verstrekking, het bezit en het gebruik van de Natuurlijk! Sint-Oedenrode spaarkaart (hierna: “de spaarkaart”).

Het Natuurlijk! Sint-Oedenrode spaarprogramma wordt gevoerd door en de spaarkaart is eigendom van Rooi 2000 Vereniging voor Ondernemers in Sint-Oedenrode (hierna: “Rooi2000”), gevestigd aan het adres Borchmolendijk 9 te (5492 AJ) Sint-Oedenrode, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40215411.

Bij het aanvragen van de spaarkaart heeft u kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en door gebruikmaking van de spaarkaart geeft u te kennen akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ook te vinden op www.natuurlijksintoedenrode.nl/spaarkaart. Rooi2000 heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, hetgeen zal worden gepubliceerd op de website en per e-mail kenbaar zal worden gemaakt aan de kaarthouder. Wij raden u aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Blijft u na de ingangsdatum van de wijzigingen de spaarkaart gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde algemene voorwaarden.

Met “de spaarkaart” wordt bedoeld: de fysieke spaarkaart in de vorm van een pasje maar ook de digitale spaarkaart beschikbaar in de app van Natuurlijk! Sint-Oedenrode.

Aanvragen, registreren en activeren

De spaarkaart kan worden aangevraagd door ieder natuurlijk persoon (hierna: “de kaarthouder”).

De aanvraag wordt gedaan door het invullen van  het digitale registratieformulier (te vinden op www.natuurlijksintoedenrode.nl/spaarkaart-consumenten) of het registratieformulier die is verkregen bij het servicepunt aan het adres Kofferen 4 te (5492 BN) Sint-Oedenrode (You! fashion for women). Het registratieformulier kan ook digitaal verkregen en/of verstuurd worden via het e-mailadres spaarkaart@natuurlijksintoedenrode.nl.

Aanvragen kunnen zonder opgave van redenen geweigerd worden. Zodra de aanvraag is goedgekeurd zal de spaarkaart verstrekt en geactiveerd worden.

Punten sparen en retours

De spaarkaart biedt de kaarthouder de mogelijkheid om punten te sparen. Punten kunnen gespaard worden bij aankopen bij de deelnemende ondernemers. Het staat de deelnemende ondernemer echter vrij om  bepaalde producten en of diensten uit te sluiten van het spaarsysteem. Er kunnen in ieder geval – maar niet uitsluitend - géén punten gespaard worden bij aankoop van cadeaubonnen.

Daarnaast kunnen - gedurende bepaalde periodes - acties uitgeschreven worden waarbij de kaarthouder extra spaarpunten ontvangt bij aankoop van bepaalde producten en/of afname van bepaalde diensten. Ook is het mogelijk om - gedurende bepaalde periodes – alle of een deel van de producten of diensten uit te sluiten van het spaarprogramma.

Uitsluitend bij directe vertoning en scanning van de spaarkaart ontvangt de kaarthouder punten. Zodra u na afronding van de transactie de kassa heeft verlaten is het niet meer mogelijk om alsnog spaarpunten toe te kennen.

Bij onduidelijkheid over het aantal punten en/of de totstandkoming hiervan dan wel het totaal aantal punten op de kaart is de desbetreffende deelnemende ondernemer bevoegd om een bindende beslissing te nemen.

Spaarpunten worden berekend aan de hand van het netto kassabedrag, dus het aankoopbedrag minus eventuele kortingen en/of kortings- en/of cadeaubonnen. Bij besteding van elke € 1,- bij een van de deelnemende ondernemers krijgt de kaarthouder 1 spaarpunt. Ieder spaarpunt is € 0,01 waard. Het saldo van de spaarkaart kan worden ingezien in de app van Natuurlijk! Sint-Oedenrode.

Bij het retourneren van een aankoop, heeft Rooi2000 c.q. de deelnemende ondernemer het recht de bij die aankoop ontvangen spaarpunten terug te boeken dan wel te verrekenen.

Punten opnemen

Gespaarde punten kunnen door de kaarthouder worden opgenomen. Opname dient vóór het afrekenen te worden aangegeven.

Gespaarde punten worden niet uitbetaald in contanten en kunnen niet op welke manier dan ook verrekend worden. Daarnaast kunnen de spaarpunten niet worden verzilverd op door de wet uitgesloten productgroepen (waaronder in ieder geval tabak, slijterijartikelen, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, beltegoedkaarten, vervoersbewijzen, waardebonnen, loten, postzegels, toegangskaarten en/of boeken).

 

Vervallen punten

Rooi2000 behoudt zich het recht voor om de spaarkaart te deactiveren en hiermee automatisch het puntensaldo van de spaarkaart onherroepelijk te laten vervallen, indien de spaarkaart één jaar lang niet gebruikt is.

 

Verlies/beschadiging of diefstal van de spaarkaart

In geval van verlies en/of beschadiging (dusdanig dat de spaarkaart dientengevolge onbruikbaar is geworden) en/of diefstal van de spaarkaart kan de kaarthouder gratis een nieuwe spaarkaart aanvragen. Na controle van alle gegevens zal de verloren spaarkaart worden geblokkeerd en wordt de nieuwe spaarkaart uitgegeven. De saldo dat op het moment van blokkade op de verloren spaarkaart staat, wordt overgezet op de nieuwe spaarkaart.

Het aanvragen van de nieuwe spaarkaart dient te worden gedaan bij het servicepunt aan het adres Kofferen 4 te (5492 BN) Sint-Oedenrode (You! fashion for women).

Rooi2000 is niet aansprakelijk voor het gebruik van de spaarkaart nadat deze is verloren of gestolen.

 

 

Eigendom

De spaarkaart blijft eigendom van Rooi2000. De spaarkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De spaarkaart mag niet worden uitgeleend.

Rooi2000  kan zonder opgaaf van redenen de spaarkaart innemen.

Indien de kaarthouder de spaarkaart niet meer wenst te gebruiken, dient hij zijn spaarkaart in te leveren.

Bij ongeoorloofd gebruik behoudt Rooi2000 zich het recht voor om de kaart te blokkeren en/of gespaarde punten te verrekenen en/of terug te vorderen.

 

Wijziging en beëindiging

Rooi2000 behoudt zich het recht voor om de aan de spaarkaart verbonden voordelen te wijzigen en/of in te trekken. Tevens behoudt Rooi2000 zich het recht voor het spaarkaartprogramma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar worden gemaakt via een digitale nieuwsbrief (die wordt verstuurd naar het door kaarthouder opgegeven e-mailadres van de kaarthouder en op de website.

Rooi2000 is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in geval van bedrog, het verschaffen van onvolledige of onjuiste informatie, bij handelen in strijd met de Algemene Voorwaarden, bij misbruik van rechten als kaarthouder, of bij enig ander handelen dat schade berokkent (waaronder maar niet uitsluitend te verstaan winkeldiefstal, agressief en/of ongepast gedrag) aan de deelnemende ondernemers, hun personeel dan wel derden, de spaarkaart met onmiddellijke ingang in te trekken. Het totale spaartegoed komt hiermee direct en volledig te vervallen. Deze beslissing ligt uitsluitend bij Rooi2000 en hierover kan niet gecorrespondeerd worden.

 

Privacy en persoonlijke gegevens

De door u ingevulde persoonsgegevens en aankopen worden opgeslagen in de Natuurlijk! Sint-Oedenrode spaarkaartdatabase van Rooi2000. Deze gegevens worden in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Rooi2000 zal alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies, oneigenlijk gebruik of aanpassing. Het privacy statement van Rooi2000 is te vinden op https://www.natuurlijksintoedenrode.nl/rooi2000.

 

Aansprakelijkheid

Rooi2000 aanvaardt geen enkele (directe of indirecte) aansprakelijkheid voor beschadiging, verlies of diefstal van de spaarkaart, noch voor onbevoegd gebruik van en/of frauduleus handelen van welke aard dan ook met de spaarkaart.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld is Rooi2000 niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het (al dan niet tijdelijk) niet en/of niet volledig kunnen gebruiken van de spaarkaart om welke reden dan ook.

Rooi2000 is evenmin aansprakelijk (behoudens opzet of grove schuld) voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van (de voordelen van) de spaarkaart, de eventuele aan de spaarkaart verbonden acties en de communicatie hieromtrent.

 

Slotbepaling

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

Alle rechten en plichten van Rooi2000 jegens de kaarthouder zijn overdraagbaar.

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen inzake deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

 

 

‘Waar een klein dorp groot in kan zijn,
is dat we veel, heel veel organiseren.’